Lekt., mag.iur.
Henrijs Buks- Vaivads
 
  +3719515195
henrijs@lanet.lv
 
  Konsultācijas:  
 
  Ceturtdienās no plkst. 17:00-18:00
 
 

 

Administratīvās tiesības ir plaša tiesību nozare, kas regulē attiecības valsts pārvaldes sfērā. Šo attiecību subjekti ir visai daudzskaitlīgi un daudzveidīgi. Vispirms pie tiem pieder valsts pārvaldes iestādes - Ministru kabinets, ministrijas, dažādas pārvaldes, inspekcijas, dienesti, kā arī pašvaldības, kas īsteno vairākas valsts pārvaldes funkcijas. Tajā pašā laikā šo attiecību subjekti ir arī visi tie, uz kuriem šīs valsts pārvaldes iestādes iedarbojas vai arī ar kuriem sadarbojas šo funkciju īstenošanas procesā - sabiedriskas organizācijas, komercsabiedrības, citas institūcijas, Latvijas pilsoņi un citas fiziskas personas.

Ņemot vērā šo attiecību daudzveidību un to dalībnieku lielo skaitu šī attiecību nozare ir visai sarežģīta. Tajā pašā laikā tā ir viena no vismazāk sistematizētām tiesību nozarēm. Nevar cerēt arī uz tās plašāku sistematizāciju tuvākā nākotnē, jo Latvijā vēl arvien notiek plašas reformas valsts pārvaldes jomā, sociālistisko un postsociālistisko tiesību normu nomaiņa pret normām, kas atbilstu demokrātiskas brīvā tirgus sabiedrības prasībām.

Ar to daļēji ir izskaidrojams arī tas, ka latviešu valodā pēc neatkarības atjaunošanas nav izdota neviena mācību grāmata administratīvajās tiesībās. Pēdējie darbi, kas atbilstu mācību grāmatas nosaukumam ir prof. K. Dišlera līdz 1940. g. uzrakstītie darbi, kaut arī tie uzrakstīti uz citas tiesiskas bāzes. Bez šīm grāmatām var izmantot arī bibliotēkās pieejamās administratīvo tiesību mācību grāmatas angļu, vācu un krievu valodā, taču, tās izmantojot, vēl lielākā mērā jāņem vērā gan tiesiskās bāzes, gan arī ideoloģiska rakstura atšķirības.

Tāpēc priekšmeta apgūšanā galvenā vērība ir jāpiešķir spēkā esošo Latvijas Republikas tiesību aktu studēšanai. Programmas pielikumos ir norādīti galvenie administratīvo tiesību akti, kas bija spēkā programmas sastādīšanas laikā, taču jāatgādina, ka studentiem patstāvīgi jāseko šo aktu izmaiņām un jaunu aktu izdošanai attiecīgajos jautājumos.

 

Henrijs Buks- Vaivads, henrijs@lanet.lv, +3719515195