Eiropas tiesības. Kāzusi  (2010);  (2007)

03.04.10

Pavasara semestris 2010, rudens semestris 2008 (angļu valodā); rudens semestris 2007 (vācu valodā).

[ Apraksts ] [ Plāns ]

Apraksts

Kurss paredzēts, lai padziļinātu zināšanas Eiropas tiesībās, risinot kāzusus. Kursam izvēlēti tieši tie Eiropas Savienības tiesību elementi un struktūras, kas nozīmīgi izpratnei par Eiropas Savienību un juristu darbam dalībvalstīs. Kursa tematiku veido Eiropas Savienības tiesību pamati, Eiropas Savienības tiesību īstenošana, piemērošana un ieviešana, Eiropas Savienības institūcijas un kompetences, pamattiesības ES tiesībās un Eiropas Savienības pilsoņu ekonomiskās pamatbrīvības.

Tiesību matērija tiek aplūkota nevis abstrakti, kā lekcijās, bet gan analizējot konkrētus gadījumus, kas parāda tiesību saistību ar praksi; risinājumi tiek izstrādāti kopējā darbā. Studenti iegūst padziļinātas zināšanas kāzusu risināšanas metodē, it īpaši tiek attīstīta juridiska slēdziena veidošanas prasme. Studenti mācās un attīstīta prasmi izprast konkrētu gadījumu, precīzi noformulēt problēmu, strukturēt Eiropas tiesību kāzusa risinājumu un pareizi to formulēt. Veidojas prasme racionāli, strukturēti un saprotami atrisināt kompleksus kāzusus ar komplicētu lietas sastāvu un daudzpusīgām juridiskām problēmām. Kāzusu risinājumu prasme dos iespēju saskatīt citu vājās vietas konkrētu lietu risinājumā un pārliecinoši aizstāvēt savu viedokli, piem., tiesā.

Pierakstīties uz kursu ir tiesīgi visi Latvijas Universitātes fakultāšu un Rīgas Juridiskās Augstskolas studenti. Kredītpunkti: 4 (B). Kursā ir paredzēts viens pārbaudījums - mājās sagatavots kāzusa risinājums (iegūtā atzīme veido 60% no galīgā vērtējuma) - un gala pārbaudījums (eksāmens) (iegūtā atzīme veido 40% no galīgā vērtējuma). (Rudens semestris 2007: 50:50 %).

Plāns

bullet

§ 1  Ievads kāzusu risināšanā tehnikā

bullet

§ 2  Eiropas Savienības tiesību pamati

bullet

§ 3  Eiropas Savienības tiesību īstenošana, piemērošana un ieviešana

bullet

§ 4  Eiropas Savienības institūcijas un kompetences

bullet

§ 5  Pamattiesības ES tiesībās

bullet

§ 6  Eiropas Savienības pilsoņu ekonomiskās pamatbrīvības

Tulkojums: Laila Niedre (2007), Līga Ziediņa (2008)

 

Zurück ] Home ] Weiter ]  © Prof. Dr. Thomas Schmitz