Jānis Mencis

Sākums
CV
Pētniecība
Studentiem
Vaļasprieks

CV

  1. Vārds: Jānis
  2. Uzvārds: Mencis
  3. Dzimšanas gads: 1955.  
  4. Izglītība:

Izglītības iestāde

Latvijas Valsts Universitāte

Datums: no (mm/gggg)

              līdz (mm/gggg)

09.1973.

06.1978.

Iegūtā izglītība:

augstākā

Diploma Nr.

Ю Nr. 407452

Izglītības iestāde

Latvijas Valsts Universitāte, aspirantūra

Datums: no (mm/gggg)

              līdz (mm/gggg)

1980.

1983.

Iegūtā izglītība:

Pedagoģijas zinātņu kandidāts, 1986.

Diploma Nr.

ПД – Nr. 008379

 

Izglītības iestāde

Latvijas Universitāte

Datums: no (mm/gggg)

              līdz (mm/gggg)

1993.

Iegūtā izglītība:

Pedagoģijas zinātņu doktors

Diploma Nr.

C-D Nr. 000582

  1. Valodu prasme (vērtējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – brīvi)):

Valoda

Lasītprasme

Runātprasme

Rakstītprasme

Angļu valoda

3

4

3

Vācu valoda

4

5

4

Krievu valoda

5

5

4

Latviešu valoda

5

5

5

 

6.                  Darba pieredze:

Datums: no (mm/gggg)

              līdz (mm/gggg)

1978.

1995.

Darba vietas nosaukums

Latvijas Valsts Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Vispārīgās matemātikas katedra

Amata nosaukums

Asistents, vecākais pasniedzējs, docents

 

Datums: no (mm/gggg)

              līdz (mm/gggg)

1995.

2002.

Darba vietas nosaukums

Latvijas Universitāte , Fizikas un matemātikas fakultāte, Vispārīgās matemātikas katedra

Amata nosaukums

docents

 

Datums: no (mm/gggg)

              līdz (mm/gggg)

kopš 1999.

Darba vietas nosaukums

Latvijas Valsts Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte

Amata nosaukums

Vispārīgās matemātikas katedras vadītājs

 

Datums: no (mm/gggg)

              līdz (mm/gggg)

kopš 2002.

Darba vietas nosaukums

Latvijas Universitāte , Fizikas un matemātikas fakultāte, Vispārīgās matemātikas katedra

Amata nosaukums

Asociētais profesors

Galvenie pienākumi

1. Mācību darbs ar studentiem.

2. Mācību metodiskais darbs.

3. Zinātniski pētnieciskais darbs.

 

  1. Cita nozīmīga informācija :

Akadēmiskie kursi: 1980. - 1993. Matemātiskā analīze, diferenciālie vienādojumi, varbūtību teorija un matemātiskā statistika (fizikas specialitātē), analītiskā ģeometrija

                        Kopš 1983. Matemātikas pasniegšanas metodika

                        Kopš 1994. Algebra

Speckursi:  Kopš 1994. Skolas kursa zinātniskie pamati, diskrētās matemātikas elementu pasniegšanas metodika (matemātikas didaktikas maģistriem)

 

Publicējis vairāk kā 50 darbus. Tajā skaitā 10 mācību grāmatas( tai skaitā 3 beidzamo trīs gadu laikā) un 34 mācību līdzekļus dažāda līmeņa izglītības iestādēm.

Piedalījies un referējis vairākās zinātniskās un metodiskās konferencēs (2005g.  plenārreferāts 6.starptautiskajā konferencē „Teaching Mathematics: retrospective and perspectives” Tartu ); darbs konferences ”Norma-2006.”redakcijas komitejā un divās starptautisko konferenču redakcijas komitejās, piedalījies starptautiskā kongresā - ICME 2004.

Zinātniski-metodiskā darba virziens – matemātikas mācīšanas metodiskās sistēmas pilnveidošana (gan vidusskolā, gan augstskolā). LU pedagoģijas studiju programmu padomes priekšsēdētājs, LU akadēmiskās studiju programmas padomes priekšsēdētāja vietnieks.

 No 1991.- 1995.g. vadīja lietišķo pētījumu grupu LRIK ministrijā. No 1977.g. - 1997.g. aprobēja jauno mācību saturu un matemātikas mācīšanas teorētiskās metodes praksē kā matemātikas skolotājs Latvijas Republikas skolās. Ieguvis diplomu “In - service teacher training mathematics education” (1996.g. Denmark - The Royal Danish Shool and Sweden - Kristiansenstad University). 1999. gadā ieguvis sertifikātu , kas apliecina, ka ilgstoši un kvalitatīvi sadarbojies ar Izglītības satura un eksaminācijas centru izglītības satura reformas īstenošanā. Kopš 2005.g. Izglītības un zinātnes ministrijas ārštata metodiķis.

 Kopš 2005.gada ir darbinieks ES struktūrfondu Nacionālās programmas projektā „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos”. Kopš 2006.g. projekta „Matemātikas studiju satura strukturēšana un to akadēmiskās vides pilnveide Latvijas Universitātē” padomes loceklis. Kopš 2007.g. projekta „Datoru matemātisko sistēmu ieviešana mācību procesā augstskolā” padomes priekšsēdētājs.

Vada Liepājas Pedagoģiskās augstskolas konventu. Ir Vācijas matemātikas didaktikas biedrības pilntiesīgs loceklis un Latvijas matemātikas skolotāju apvienības biedrs.

 

  1. Kontaktinformācija:

Adrese:

 

Zeļļu iela 8-103, Rīgā, LV 1002

Tālruņa nr:

7033704; 28661974

Faksa nr:

7033701

E-pasta adrese

janis.mencis@lu.lv

Mājas lapa tapusi ar ESF atbalstu Mājas lapa tapusi ar ESF atbalstu