Inese Bula

English
По русски

Sākums
CV
Pētniecība
Studentiem
Vaļasprieks

INESES BULAS  (dzim. GALIŅA) DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV)

Dzimšanas gads un vieta: 1966.gada 4.janvāris, Jaunpiebalga, Cēsu rajons

Izglītība

1973-1981   Druvienas 8-gadīgā skola (Gulbenes rajons),

1981-1984   Smiltenes vidusskola (Valkas rajons),

1984-1989   LVU, Fizikas un matemātikas fakultātes Lietišķās matemātikas specializācija

1990-1994   LVU, vēlāk LU, Fizikas un matemātikas fakultātes aspirantūra (doktorantūra)

1993-1994   DAAD (Vācijas Akadēmiskais Apmaiņas dienests) stipendija Hamburgas universitātē (Statistikas un ekonometrijas institūts)

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1993   Matemātikas maģistre

1994    Matemātikas doktors

1999    LU docente

2001    LU asociētā profesore

2013    LU profesore

Svešvalodas:

Krievu, vācu – sarunu līmenī

Angļu – lasu un rakstu ar vārdnīcu

Nodarbošanās:

1989-1990         pasniedzēja-stažiere LVU Ekonomikas un vadības fakultātes Augstākās matemātikas katedrā

1990-1993         asistente LVU Ekonomikas un vadības fakultātes Augstākās matemātikas katedrā

1994-1999         lektore LU Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātiskās analīzes katedrā

1995-1996         lektore „Turības” mācību centrā

1999-2001         docente LU Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātiskās analīzes katedrā

2001-2006          LZA un LU Matemātikas institūts, vadošā pētniece

2001-2013            asociētā profesore LU Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātiskās analīzes katedrā

no 2013            profesore LU Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātiskās analīzes katedrā

no 2006             LU Matemātikas un Informātikas institūts, vadošā pētniece

Publikācijas:

Zinātniskās publikācijas recenzētos izdevumos - 39

Referātu tēzes – 73

Preprints - 

Mācību grāmatas - 3

1 (grāmatas tulkojums)

Zinātniski pētnieciskā darbība:

2001-2004   Zinātniskā projekta Nr.01.0527 „Aproksimācija, haoss un nekustīgie punkti” vadītāja

2005-2008   Zinātniskā projekta Nr.05.1449 „Attēlojumu dinamika metriskās telpās" vadītāja

no 2009       Zinātniskā projekta Nr.09.1220 „Mūsdienīgas metodes dinamisko sistēmu analīzē" izpildītāja

Akadēmiskie kursi:

Matemātiskā analīze I (datorzinātnei) 4 kr.p., kopš 2006.g. 2 kr.p.

Matemātiskā analīze II (datorzinātnei) 4 kr.p., kopš 2006.g. 2 kr.p.

Ekonomisko modeļu matemātiskie pamati, 2 kr.p.

Haoss, 2 kr.p.

Mikroekonomika (matemātiskie pamati), 2 kr.p.

Stratēģisko spēļu teorija, 2 kr.p.

Fraktālā ģeometrija, 2 kr.p.

Vadītie maģistra darbi (skaits) un bakalaura vai kvalifikācijas darbi (skaits):

Maģistra darbi: 12

Bakalaura vai kvalifikācijas darbi: 35

Vadu LU doktorandes Marutas Avotiņas (kopš 01.10.2010.,  tēma „Racionālu diferenču vienādojumu atrisinājumu uzvedība”) un Aijas Aņisimovas (kopš 01.10.2011., tēma „Diskrētu dinamisku sistēmu problēmas”) promocijas darbu izstrādi

Izstrādātie studiju programmas kursi ( un kurā programmā realizēti):

Matemātiskā analīze I (datorzinātnes bakalaura)

Matemātiskā analīze II (datorzinātnes bakalaura)

Ekonomisko modeļu matemātiskie pamati ( matemātikas-statistikas profesionālajai programmai)

Haoss (matemātikas bakalaura )

Stratēģisko spēļu teorija (matemātikas bakalaura un matemātikas-statistikas profesionālajai programmai )

Diskrētas dinamiskas sistēmas [sagatavots matemātikas maģistriem]

Fraktālā ģeometrija (matemātikas maģistriem)

Darbs dažādās zinātniskās vai akadēmiskās komisijās, konferenču orgkomitejās, izdevumu redakcijās utml. :

LU Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātiķa statistiķa profesionālās studiju programmas direktore (oficiāli kopš 2012.gada maija) 

LU Matemātiskās analīzes katedras vadītāja (2005-2013) 

Matemātikas nodaļas vadītāja (kopš 2013)

Matemātikas-statistikas profesionālās programmas diplomdarbu aizstāvēšanas komisijas priekšsēdētāja vietniece, Matemātikas bakalauru programmas bakalauru darbu aizstāvēšanas komisijas locekle

LU Satversmes sapulces locekle

Fizikas un matemātikas fakultātes Domes locekle

Matemātikas nodaļas Valdes locekle

Latvijas Matemātikas biedrības biedre

Goda nosaukumi, prēmijas, balvas:

LU Rektora atzinības raksts (2004, 2016)

papildināts 2017. gada 14.novembrī

 
   Mājas lapa tapusi ar ESF atbalstu