Simpozijs: Konstitucionālo tiesu prakse. Ceļā no suverenitātes uz integrāciju (III) 

Konstitucionālo tiesu nostādnes Eiropas integrācijas jautājumā / Konstitucionālās tiesas un Lisabonas Līgums

08.04.09

Piektdien, 2009. gada 11. decembrī, no plkst. 15:00 līdz 20:00, Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, 9. auditorijā

Nach oben ] [ Tēma ] [ Programma ] [ Fotogrāfijas ] [ Materiāli lejupielādei ] [ Interneta saites ] [ Simpozijs 2008 ] [ Simpozijs 2007 ]

Tēma

Eiropas Savienības dalībvalstis ir suverēnas, taču vienlaicīgi tās ir uzņēmušās saistības. Savienības tiesību pārākums (arī pār nacionālajām konstitucionālajām tiesībām) noveda pie nacionālo konstitūciju nozīmes mazināšanās un konstitucionālo tiesību eiropeizācijas. Arvien no jauna konstitucionālajām tiesām ir jālemj par problēmām, ko sev līdzi nes Eiropas integrācija, - par iespējamiem konfliktiem un nepieciešamajām izmaiņām konstitūcijā, par principiem un robežām attiecībā uz „paklausību“ Savienības tiesībām (un Eiropas Kopienu Tiesas veiktajai Savienības tiesību normu interpretācijai), par lēmumu, kas saistīti ar piedalīšanos integrācijā, pieņemšanas procedūru nacionālajā līmenī un par savu kā nacionālo pamatvērtību un -ideju sargātāju lomu šajā procesā. Tās visupirms ir Savienības reformas, kas aktualizē minētās problēmas. Daudzi konstitucionālo tiesu nolēmumi izraisa aktīvas diskusijas, jo tajos atspoguļojas noteikta politiski filozofiskā izpratne par valsts lomu globalizācijas un integrācijas apstākļos, kurai ne vienmēr piekrīt valststiesību, Eiropas tiesību un starptautisko tiesību eksperti. Tā, piemēram, Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas 2009. gada jūnija spriedums Lisabonas lietā jau tagad ir kļuvis par vienu no visstrīdīgākajiem spriedumiem Eiropas konstitucionālo tiesību vēsturē.

Simpozijs turpina 2007. gada 16. novembra un 2008. gada 28. novembra simpozijos aizsākto tēmu. Tajā tiks diskutēts par attīstību kādā citā dalībvalstī (Itālijā) un pēc tam tiks pievērsta uzmanība problēmjautājumiem, kas ir radušies, ratificējot Lisabonas Līgumu dažās dalībvalstīs. Tiks diskutēts par procesuāliem, konstitucionāltiesiskiem un Eiropas tiesību jautājumiem, kā arī par konstitucionālo tiesu dažādajiem vērtējumiem.

Simpozijā būs iespējams diskutēt gan ar referentiem, gan ar citiem simpozija dalībniekiem un klausītājiem. Ar sinhrono tulkojumu vācu-latviešu un angļu-latviešu valodās. Starplaikos tiks pasniegti dzērieni un uzkodas.

Lai piedalītos simpozijā, lūdzam Jūs pieteikties līdz 2009. gada 7. decembrim, rakstot uz e-pasta adresi tschmit1@gwdg.de.

Programma

 1. Apsveikums
  Ieva Pranka, Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja vadītāja

 2. Ievads: Dažādā konstitucionālo tiesu prakse par piedalīšanos Eiropas integrācijā
  Prof. Dr. Thomas Schmitz, Latvijas Universitāte, Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs

 1. Itālijas Konstitucionālās tiesas (Corte costituzionale) prakse par Itālijas piedalīšanos Eiropas integrācijā
  Prof. Giulia Rossolillo, Pāvijas Universitāte (Universitŕ degli studi di Pavia)

 2. Čehijas Konstitucionālās tiesas (Ústavní soud) spriedumi par Lisabonas Līguma ratifikāciju Čehijā
  Dr. Harald Christian Scheu, Kārļa Universitāte Prāgā (Univerzita Karlova v Praze)

 3. Latvijas Satversmes tiesas spriedums par Lisabonas Līguma ratifikāciju Latvijā
  Jānis Pleps, Biznesa augstskola Turība, Latvijas Universitātes doktorants
  Diskusijā piedalās Edmunds Broks, Latvijas Universitāte, un Māris Lejnieks, Latvijas Universitāte

 4. Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas (Bundesverfassungsgericht) spriedums par Lisabonas Līguma ratifikāciju Vācijā
  Prof. Dr. Thomas Schmitz

Moderators: Dr. Christoph Schewe, DAAD-lektors tiesību zinātnēs, Tartu Universitāte

Materiāli lejupielādei (PDF)  

bullet

Visi materiāli (visās valodās)

bullet

Ielūgums  (latviešu/vācu valodā, angļu valodā)

bullet

Programma  (latviešu/vācu valodā)

bullet

Tiesu prakses pārskats  (latviešu valodā / vācu valodā
I. Eiropas Kopienu Tiesas nozīmīgākie nolēmumi
II. Nozīmīga dalībvalstu konstitucionālo tiesu prakse

bullet

Treaties and Constitutions  (pārskats vācu/angļu valodā)

bullet

Thomas Schmitz ievads  (kopsavilkums vācu/latviešu/angļu valodā)

bullet

Giulia Rossolillo priekšlasījums  (kopsavilkums angļu/latviešu valodā)

bullet

Harald Christian Scheu priekšlasījums  (kopsavilkums vācu/latviešu valodā)

bullet

Jānis Pleps priekšlasījums  (kopsavilkums latviešu/vācu valodā)

bullet

Edmunds Broks priekšlasījums (kopsavilkums latviešu/angļu valodā)

bullet

Māris Lejnieks priekšlasījums (kopsavilkums latviešu/angļu valodā)

bullet

Thomas Schmitz priekšlasījums  (kopsavilkums vācu/latviešu/angļu valodā)
(+ priekšlasījumi 2007 un 2009, teksts [+ atjauninājums 2012] vācu valodā)

Fotogrāfijas

Interneta saites

[1. Likumi und konstitūcijas] [2. Tiesas] [3. Spriedumi] [4. Literatūra]

1. Likumi un nacionālās konstitūcijas

Aufzählung

Eiropas Savienība: normatīvo aktu apkopojums EUR-Lex (visās valodās); dibināšanas līgumi visās valodās (pārskats un materiāli lejupielādei); dibināšanas līgumi Nicas Līguma redakcijā: Līgums par Eiropas Savienību (ESL) un Eiropas Kopienas dibināšanas līgums (EKL); dibināšanas līgumi Lisabonas Līguma redakcijā: Līgums par Eiropas Savienību (ESL) un Līgums par Eiropas Savienības darbību (ESDL); Eiropas savienības pamattiesību harta (Lisabonas Līguma redakcijā), Lisabonas Līguma teksts

Aufzählung

Latvija: Satversme (1922) (latviešu/angļu valodā)

Aufzählung

Itālija: Konstitūcija (1947) (piecās valodās/angļu/vācu valodā)

Aufzählung

Čehija: Konstitūcija (1992) (angļu/vācu/čehu valodā)

Aufzählung

Vācija: Pamatlikums (1949) (vācu/angļu/franču valodā)

Aufzählung

Apkopojumi: European Constitutional Law Network, International Constitutional Law

2. Eiropas Kopienu Tiesa un nacionālās konstitucionālās tiesas

Aufzählung

Eiropas Savienība: Eiropas Kopienu Tiesa

Aufzählung

Latvija: Satversmes tiesa

Aufzählung

Itālija: Corte costituzionale

Aufzählung

Čehija: Ústavní soud

Aufzählung

Vācija: Federālā konstitucionālā tiesa (Bundesverfassungsgericht)

Aufzählung

Citu dalībvalstu konstitucionālās tiesas: Pārskats

3. Spriedumi

Aufzählung

Eiropas Kopienu Tiesa: Van Gend & Loos (lieta 26/62), Costa/ENEL (lieta 6/64), Internationale Handelsgesellschaft (lieta 11/70), Simmenthal II (lieta 106/77), Foto-Frost (lieta 314/85), Francovich (apvienotās lietas C-6/90, 9/90), Köbler  (lieta C-224/01), Stauder (lieta 29/69), Nold (lieta 4/73), Hauer (lieta 44/79), Banānu tirgus kārtība (lieta C-280/93), Tanja Kreil (lieta C-285/98), Mangold (C‑144/04), Laval (Rs. C-341/05), Kadi/Al Barakaat (apvienotās lietas C-402/05 P, C-415/05 P)

Aufzählung

Latvijas Republikas Satversmes tiesa: Rīgas brīvostas teritorija (2007-11-03, skatīt 24.2.punktu); Lisabonas Līguma ratificēšana (2008-35-01)

Aufzählung

Itālijas Corte costituzionale: Costa/Enel (Sent. 14/64), Frontini (Sent. 183/73), ICIC (Sent. 232/75), Granital (Sent. 170/84), Beca (Sent. 113/85), Fragd (Sent. 232/89), Provincia di Bolzano (Sent. 389/89), Regione Umbria (Sent. 384/94), Assemblea regionale siciliana (Sent. 94/95), Referenden (Sent. 31/2000, 41/2000, 353/2000)

Aufzählung

Francijas Konstitucionālā padome (Conseil constitutionnel): Lisabonas Līgums (2007-560 DC; franču/vācu/angļu valodā); šeit skat. 2008.gada simpozijā lasīto Rodolphe Laffranque referātu

Aufzählung

Čehijas Ústavní soud: Lisabonas Līguma ratificēšana I (Pl. ÚS 19/08), Lisabonas Līguma ratificēšana II (Pl. ÚS 29/09); skat arī sugar quota (Pl. ÚS 50/04), Eiropas apcietināšanas orderis (Pl. ÚS 66/04), Reimbursement of Medications (Pl. ÚS 36/05)

Aufzählung

Vācijas Federālā Konstitucionālā tiesa (Bundesverfassungsgericht): Lisabonas Līguma ratificēšana (BVerfGE 123, 267; vācu/angļu valodā; skat. arī preses relīzi vācu/angļu valodā)

Aufzählung

skat. arī Schmitz, Tiesu prakse Eiropas integrācijas jautājumos: Eiropas Kopienu Tiesas nozīmīgākie nolēmumi (latviešu/vācu/angļu valodā), Dalībvalstu konstitucionālo tiesu prakse par piedalīšanos integrācijā (latviešu/vācu/angļu valodā)

4. Literatūra und materiāli

Aufzählung

Bērziņa-Andersone, Ieva: Case Note on the Judgment of the Latvian Constitutional Court in the Case Concerning the Treaty of Lisbon, 2009

Aufzählung

Becker, Peter; Maurer, Andreas: Deutsche Integrationsbremsen. Folgen und Gefahren des Karlsruher Urteils [par Lisabonas Līgumu] für Deutschland und die EU, SWP-Aktuell 41 (2009)

Aufzählung

Behrens, Peter: Stoppt das Bundesverfassungsgericht! (lasītāja vēstule redaktoram, 2009.gada 14.septembra Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.lpp.)

Aufzählung

Calliess, Christian: Das Ringen des Zweiten Senats mit der Europäischen Union: Über das Ziel hinausgeschossen..., Zeitschrift für Europaechtliche Studien 2009, 505

Aufzählung

Calliess, Christian: Bundesverfassungsgericht und Vertrag von Lissabon [intervija], Neue Juristische Wochenschrift 30/2009

Aufzählung

Karpenstein, Ulrich; Pernice, Ingolf; Mayer, Franz (und andere): Denkschrift zur Vorlageverpflichtung des BVerfG. Aufruf zur Einführung einer ausdrücklichen Vorlageverpflichtung des BVerfG, WHI-Material 01/2009

Aufzählung

Pernice, Ingolf; Mayer, Franz C.: Der Vertrag von Lissabon vor dem Bundesverfassungsgericht. Verfahrensdokumentation, WHI-Paper 05/2009

Aufzählung

Rossolillo, Giulia: The German Constitutional Court and the Future of European Unification, The Federalist LI (2009), Nr. 2

Aufzählung

German Law Journal 10 (2009), Nr. 8 ar vairākiem rakstiem par Federālās Konstitucionālās tiesas spriedumu Lisabonas Līguma lietā

Aufzählung

skat. arī Maximilian Steinbeis: Droht ein "Krieg der Richter"? Das Bundesverfassungsgericht nach dem Lissabon-Urteil (Deutschlandfunks 2009.gada 10.augusta raidījums)

Aufzählung

skat. arī literatūras norādes 2008.gada simpozija materiālos

 

Home ] Weiter ]  © Prof. Dr. Thomas Schmitz